Среда, 12.08.2020, 07:04
Приветствую Вас Гость | RSS

LayNet

Дневник

Главная » 2008 » Май » 22 » Вычеслительная техника 3
18:24
Вычеслительная техника 3

B     Měření HDP nemůže být provedeno metodou:
 - produktovou
 - důchodovou
 - výdajovou
 - žádná odpověď není správná


A     Deflátor HDP je:
 - poměr nominálního k reálnému HDP
 - poměr reálného k nominálnímu HDP
 - poměr čistého k reálnému HDP
 - poměr čistého k nominálnímu HDP


D     HDP se neskládá ze:
 - spotřeby
 - investic
 - vládních výdajů
 - importu


B     Čistý národní produkt dostaneme, když od HNP odečteme:
 - zhodnocení kapitálu
 - znehodnocení kapitálu
 - čisté vývozy
 - čisté investice


C      Hypotéza o vytlačování tvrdí, že:
 - Vládní výdaje mají tendenci převyšovat vládní příjmy
 - Vládní příjmy mají tendenci omezovat dovoz
 - Vládní výdaje mají tendenci omezovat soukromé investice
 - Vládní příjmy mají tendenci omezovat vládní výdaje


A     Posun krátkodobé Phillipsovy křivky nahoru je vyvolán:
 - Vzrůstem míry setrvačné inflace
 - Stabilizací míry setrvačné inflace
 - Poklesem míry setrvačné inflace
 - Žádná z uvedených odpovědí není správná


B     V roce 2004 činila výše reálného produktu 102 mld. Kč a cenová hladina vyjádřená indexem se pohybovala na hladině 1,02. V roce následujícím se velikost reálného produktu zvýšila na 105 mld. Kč a cenová hladina vzrostla na hladina 1,04. Vypočtěte:\na)
 - tempo růstu reálného produktu
 - 3,94
 - 2,94
 - 1,94

A     Kvantitativní teorie cen předpokládá, že ceny se pohybují:
 - Proporcionálně s nabídkou peněz
 - Nepřímo úměrně s nabídkou peněz
 - Naprosto bez závislosti na nabídce peněz
 - Naprosto závisle na nabídce peněz


D     V roce 2004 činila výše reálného produktu 102 mld. Kč a cenová hladina vyjádřená indexem se pohybovala na hladině 1,02. V roce následujícím se velikost reálného produktu zvýšila na 105 mld. Kč a cenová hladina vzrostla na hladina 1,04. Vypočtěte:\nb)
 - tempo růstu nominálního produktu
 - 4,66
 - 4,76
 - 4,86

B     Monetaristická teorie požaduje hospodářskou politiku s:
 - Volností v rozhodování
 - Pevnými pravidly
 - Důrazem na kontrolu nezaměstnanosti
 - Žádná předchozí odpověď není správná


B     Podle monetaristů investice státního sektoru vytěsňují soukromé investice, protože roste:
 - Nabídka peněz
 - Úroková míra
 - Agregátní poptávka
 - Cenová hladina


C     Vypočtěte peněžní multiplikátor pro jednotlivé případy:\na)
 - depozita = 500 mld. Kč, oběživo = 100 mld. Kč, rezervy = 50 mld. Kč
 - 2
 - 3
 - 4

A     Podle keynesiánské teorie jsou mzdy krátkodobě:
 - nepružné
 - pružné
 - keynesiánská teorie se k tomuto problému nevyjadřuje
 - žádná předchozí odpověď není správná


B     Inflace znevýhodňuje:
 - dlužníky
 - věřitele
 - dlužníky i věřitele
 - žádná předchozí odpověď není správná


C      Vypočtěte peněžní multiplikátor pro jednotlivé případy:\nb)
 - rezervy = 50 mld. Kč, oběživo = 150 mld. Kč, poměr rezerv k vkladům = 0,1
 - 3,05
 - 3,15
 - 3,25

C     Deficitní financování může přispět k inflaci:
 - Pokud si vláda půjčí od veřejnosti
 - Pokud vláda provádí restriktivní politiku
 - Pokud jsou plně využity zdroje a reálný produkt se blíží potencionálnímu
 - Pokud si vláda půjčí od bank


B     Prodej státních dluhopisů centrální bankou má za následek, že množství peněz v oběhu:
 - vzroste
 - klesne
 - se nezmění
 - žádná předchozí odpověď není správná


D     Snížení míry povinných rezerv obchodních bank u centrální banky má za následek, že množství peněz v oběhu včetně úvěrových peněz:
 - Se sníží o úbytek rezerv
 - Se sníží o násobek úbytku rezerv (multiplikační efekt)
 - Se nezmění
 - Źádná předchozí odpověď není správná


C     O kolik se podle Keynesovy teorie zvýší HDP, jestliže se soukromé investice zvýší o 1 miliardu Kč a mezní sklon k úsporám je 0,2?
 - 6 miliard
 - 4 miliardy
 - 5 miliard
 - 2 miliardy


A     Negativním důsledkem státního dluhu je:
 - Zatížení budoucích generací splácením dluhu
 - Vytlačování státních investic
 - Hrozba deflace
 - Nižší produkce


A     Daňový multiplikátor je
 - Menší než výdajový multiplikátor
 - Stejný jako výdajový multiplikátor
 - Větší než výdajový multiplikátor
 - Źádná předchozí odpověď není správná


A     Mezi automatické stabilizátory patří
 - Pojištění v nezaměstnanosti
 - Povinná míra rezerv
 - Veřejné práce
 - Vládní výdaje


B     Devalvace Kč způsobí, že zboží exportované z ČR do zahraničí na zahraničním trhu zpravidla:
 - podraží
 - zlevní
 - cena se nemění
 - Źádná předchozí odpověď není správná


B     Zvýšení diskontní sazby centrální bankou je nástrojem:
 - Expanzivní měnové politiky
 - Restriktivní měnové politiky
 - Vůči monetární politice neutrálním
 - Źádná předchozí odpověď není správná


B     Každá 2 procenta poklesu skutečného GNP oproti potenciálnímu GNP znamená zvýšení nezaměstnanosti přibližně o:
 - 4%
 - 1%
 - 2%
 - 3%


B     Roste-li tempo růstu ekonomiky, pak podle teorie akcelerátoru:
 - Investice se snižují
 - Investice se zvyšují
 - Investice zůstávají konstantní
 - Státní investice klesají


C     Peněžní agregát M1 nezahrnuje:
 - Bankovky
 - Vklady na požádání
 - Termínované vklady
 - Mince


B     Deflátor GNP je:
 - Podíl nominálního GNP a národního důchodu
 - Podíl nominálního a reálného GNP
 - Rozdíl nominálního a reálného GNP
 - Žádná předchozí odpověď není správná


C     Pokles agregátní poptávky bude způsoben:
 - Poklesem úrokové sazby
 - Růstem výdajů vlády na nákup domácí produkce zbraní
 - Poklesem populace
 - Poklesem daní


D     Mzda vzrostla o 1200,- Kč, ceny vzrostly o 12%, reálná mzda:
 - vzrostla
 - zůstala stejná
 - klesla
 - nelze rozhodnout


B     Desinflace je:
 - Stabilizace míry inflace
 - Snižování míry inflace
 - Soudobý termín pro deflaci
 - Zvyšování inflace


A     Investice 30 mil. Kč vynáší 1 mil. Kč ročně. Alternativní výnos kapitálu je 5 %. Investice je:
 - Neefektivní
 - Efektivní, ale jen z dlouhodobého hlediska nad 10 let
 - Nelze rozhodnout, protože v zadání chybí potřebný údaj
 - Efektivní na 1 rok


A     Nákup státních obligací centrální bankou má za následek, že množství peněz v oběhu (za jinak stejných podmínek)
 - Vzroste
 - Klesne
 - Nezmění se
 - Žádná předchozí odpověď není správná


B     Stimulace AD se projeví růstem inflace:
 - Je-li GNP pod potenciálním produktem
 - Je-li GNP nad potenciálním produktem
 - Je-li nezaměstnanost nad přirozenou mírou
 - Je-li přirozená míra inflace


A     Podle rané verze Phillipsovy křivky je pokles míry nezaměstnanosti spojen s:
 - Růstem míry inflace
 - Stabilní mírou inflace
 - Poklesem míry inflace
 - Žádná předchozí odpověď není správná


      Na konci roku 2003 byl cenový index 1,16 a na konci roku 2004 měl hodnotu 1,28. Vypočtěte míru inflace pro rok 2004.
 -
 -
 -
 -


B     Na konci roku 2003 byl cenový index 1,16 a na konci roku 2004 měl hodnotu 1,28. Vypočtěte míru inflace pro rok 2004.
 - 10,24%
 - 10,34%
 - 10,44%
 - 10,54 %


A     Při výpočtu ČDP (NDP) produktovou metodou započítáváme také:
 - Státní výdaje na zboží a služby
 - Odpisy (znehodnocení kapitálu)
 - Celkové investice
 - Humanitární pomoc ze zahraničí


D     Výnos daní se, se stoupající mírou zdanění (podle Lafferovy křivky)
 - Vždy zvyšuje
 - Vždy snižuje
 - Mírně roste
 - Žádná předchozí odpověď není správná


      Rozhodněte, za jakou cenu se oplatí pořídit investici, je-li úroková sazba 10% a víme-li, že nám daná investice přinese 1.100 Kč příští rok, 1.210 Kč rok následující a 1.331 Kč rok další.
 -
 -
 -
 -


B     Rozhodněte, za jakou cenu se oplatí pořídit investici, je-li úroková sazba 10% a víme-li, že nám daná investice přinese 1.100 Kč příští rok, 1.210 Kč rok následující a 1.331 Kč rok další.
 - 2 000 Kč
 - 3 000 Kč
 - 4 000 Kč
 - 5000 Kč


C     Zvýšení míry povinných rezerv komerčních bank má za následek, že se množství peněz v oběhu včetně úvěrových peněz (za jinak stejných podmínek)
 - Zvýší o přírůstek rezerv
 - Zvýší o více než činí přírůstek rezerv (multiplikační efekt)
 - Sníží
 - Nezmění se


B     Transferové platby (např. výplata starobních důchodů) se do výpočtu hrubého domácího produktu tzv. produktovou metodou:
 - Započítávají
 - Nezapočítávají
 - Započítávají z 50 %, druhých 50 % se započítává tzv. důchodovou metodou
 - Žádná předchozí odpověď není správná


B     Zvýšení (apreciace) kursu Kč vůči USD má na obchod mezi ČR a USA následující vliv:
 - Podpoří export z ČR do USA
 - Podpoří import z USA do ČR
 - Nemá vliv
 - Žádná předchozí odpověď není správná


B     Mezi faktory, které mohou způsobit inflaci taženou poptávkou patří:
 - Pokles čistého exportu
 - Růst čistého exportu
 - Pokles vládních nákupů
 - Růst importu


B     Ekonomie strany nabídky požaduje:
 - Zvýšení vládních výdajů G
 - Snížení daňových sazeb
 - Regulaci hospodářství
 - Zvýšení daňových sazeb


B     Krátkodobá Phillipsova křivka předpokládá, že mezi inflací a nezaměstnaností je vztah:
 - Přímé úměry
 - Inverzní
 - Nepřímé úměry
 - Konverzní


A     S rostoucí mzdovou sazbou (v reálném vyjádření) se nabídka práce:
 - zvyšuje
 - snižuje
 - někdy snižuje
 - nemění


A     Růst poptávky po penězích (posun křivky poptávky po penězích doprava) bude způsoben (za jinak stejných okolností):
 - Růstem cenové hladiny
 - Poklesem cenové hladiny
 - Poklesem reálného produktu
 - Růstem populace


D     Celkový výnos daní se s klesající mírou zdanění (podle Lafferovy křivky)
 - Vždy zvyšuje
 - Vždy snižuje
 - Je vždy stejný
 - Žádná odpověď není správná


B     Devalvace Kč (depreciace vůči ostatním měnám) způsobí, že zboží exportované z ČR do zahraničí na zahraničním trhu zpravidla:
 - podraží
 - zlevní
 - má stabilní cenu
 - všechny odpovědi jsou správné


B     Zvýšení diskontní sazby centrální bankou je nástrojem:
 - Expanzivní peněžní politiky
 - Restriktivní měnové politiky
 - Vůči monetární politice neutrálním
 - Všechny odpovědi jsou správné


A     Kvantitativní teorie cen předpokládá, že ceny se pohybují:
 - Proporcionálně s nabídkou peněz
 - Nepřímo úměrné s nabídkou peněz
 - Naprosto bez závislosti na nabídce peněz
 - Žádná odpověď není správná


C     Podle principu komparativních výhod je obchod mezi zeměmi A a B výhodný, pokud:
 - Relace cen jsou v obou zemích stejné
 - Každá ze zemí vyrábí zboží absolutně levněji než druhá země
 - Každá ze zemí vyrábí nějaké zboží relativně levněji, než druhá země (nemusí tedy být splněna podmínka b)
 - Žádná odpověď není správná


A     Klesá-li tempo růstu ekonomiky, pak podle teorie akcelerátoru:
 - Investice se snižují (indukované investice)
 - Investice se zvyšují, protože produkt stále roste, i když pomaleji
 - Investice zůstávají konstantní tak, aby byla zachována identita I=S
 - Všechny odpovědi jsou správné


B     Desinflace je:
 - Stabilizace míry inflace
 - Snižování míry inflace
 - Soudobý termín pro deflaci
 - žádná odpověď není správná


A     Průměrný sklon ke spotřebě lze vždy vypočítat:
 - Z mezního sklonu k úsporám
 - Z indexu spotřebitelských cen (CPI)
 - Ze sklonu spotřební funkce v daném bodě
 - Všechny odpovědi jsou správné


A     Při rostoucím exportu se cena exportovaného zboží v zemi, která vyváží, zpravidla:
 - zvyšuje
 - snižuje
 - nemění
 - Žádná odpověď není správná


B     Negativním důsledkem státního dluhu je:
 - Zatížení minulých generací splácením dluhu
 - Vytlačováním soukromých investic
 - Hrozba deflace
 - Žádná odpověď není správná


A     Liberální zahraniční obchodní politika znamená, že konkurence na domácím trhu je oproti ochranářské obchodní politice:
 - Větší
 - Menší
 - Stejná
 - Všechny odpovědi jsou správné


C     Zvýšení míry povinných rezerv komerčních bank má za následek, že se množství peněz v oběhu (za jinak stejných podmínek):
 - Zvýší o přírůstek rezerv
 - Zvýší o více, než činí přírůstek rezerv (multiplikační efekt)
 - Sníží
 - Žádná odpověď není správná


B     Prodej státních obligací centrální bankou má za následek, že množství peněz v oběhu (za jinak stejných podmínek):
 - Vzroste
 - Klesne
 - Nezmění se
 - Všechny odpovědi jsou správné"]];

Просмотров: 502 | Добавил: laynet | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Меню сайта

Мини-чат

Наш опрос

Политика: Какой курс выбрать Украине?
Всего ответов: 29

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Май 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Архив записей